May 2, 2022

Uncategorized

The Resident ทีวีซีรีย์การแพทย์ จากอเมริกา

The Resident ซีรีส์ทีบอกเล่าชีวิตและหน้าที่ของพนักงานที่โรงพยาบาล Chastain Park Memorial ในขณะที่เจาะลึกถึงแนวปฏิบัติของระบบราชการของอุตสาหกรรมโรงพยาบาล เป็นซีรีย์โทรทัศน์เรื่องการแพทย์อเมริกันที่ฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2018 บน Fox Broadcasting Company